Ceny Salon Wyczesany Zwierz

Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI

1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego pod nazwą Wyczesany Zwierz znajdującego się pod adresem internetowym https://wyczesanyzwierz.pl/sklep oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

2. Ilekroć w Regulaminie i jego załącznikach użyto następujących zwrotów pisanych wielką literą, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób:

Klient – oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin, zamieszczony w Sklepie pod adresem URL https://wyczesanyzwierz.pl/regulamin-sklepu-internetowego/;

Paulina Śmietana, WyczesanyZwierz.PL Paulina Śmietana, ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków, numer NIP 6762217072. Z Administratorem można skontaktować się pod numerem telefonu +48 665 873 043 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres salon@wyczesanyzwierz.pl

Sklep Internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL https://wyczesanyzwierz.pl/sklep, którego właścicielem jest Sprzedawca.

3. Akceptacja postanowień Regulaminu i jego załączników jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.

4. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Sklepu Politykę Prywatności.

5. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Sklepu.

6. Niniejszy Regulamin wraz załącznikami jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2 Oferta Sklepu Internetowego

1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i pozbawione wad fizycznych i prawnych, przechowywane w zalecanych przez producenta warunkach.

2. Sklep oferuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w placówce stacjonarnej przy ulicy Kobierzyńskiej 110, 30-382 Kraków.

3. Towary oferowane w Sklepie to specjalistyczne karmy dla zwierząt (głównie psy i koty), wyprodukowane w Polsce.

4. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i pozbawione wad fizycznych i prawnych, za wyjątkiem produktów, które są wyraźnie oznaczone jako wybrakowane, z racji wad fizycznych lub krótkich terminów ważności i sprzedawane w cenie promocyjnej.

5. Ceny towarów są wyrażone w Polskich Złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).

6. Promocje na oferowane w Serwisie towary nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7. Sklep umożliwia skorzystanie z usług:

Polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesyłaniu Klientowi informacji handlowej i promocyjnej. Klient przystępuje do korzystania z usługi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażenia chęci otrzymywania wiadomości poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie Sklepu. Klient może zrezygnować z usługi w każdym momencie.

Polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta w Sklepie. Klient zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”). Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Klient może zażądać usunięcia konta w każdym momencie poprzez zgłoszenia żądania Administratorowi, który usuwa konto w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (w dni robocze).

Sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Usługi dostępne są w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasowego wyłączenia Sklepu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą niezależnych od Sprzedawcy oraz wyłączenia Sklepu spowodowanego atakami hakerskimi lub awarią.

3 Minimalne Wymagania Techniczne

Do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:

 • Komputer PC (stacjonarny lub laptop),
 • Smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania,
 • Tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,
 • Łącze internetowe,
 • Aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari, Opera lub Microsoft Edge lub inna
 • Włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • Aktywne konto e-mail.

4 Składanie Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient może zawierać z Usługodawcą umowę za pomocą Sklepu Internetowego przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

3. Aby złożyć zamówienie Klient:

 • Zapoznaje się z opisem towaru i jego ceną, następnie klika na przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • Zatwierdza znajdujące się w koszyku towar lub towary oraz cenę ich dostawy;
 • Rejestruje Konto, loguje się do swojego Konta lub podaje niezbędne do dostarczenia zamówienia dane teleadresowe i składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu;
 • Wybiera sposób płatności;
 • Potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
 • Dokonuje płatności w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

4. Dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres dostawy, miasto, kod pocztowy,
 • Numer telefonu, adres e-mail,
 • W przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za towar i dostawę.

6. Dostępne w Sklepie metody płatności to płatność przy odbiorze, za pomocą przelewu na konto Sprzedawcy, karty płatniczej lub za pomocą systemu payU. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem payU.

7. W razie niedokonania płatności w terminie 14 dni od wysłania do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym terminie do spełnienia świadczenia.

8. Niedokonanie wpłaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową.

9. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

5 Realizacja Zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w 1 – 3 dni roboczych (zależne od dostępności towaru na magazynie) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę kupującemu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli przesyłka nie została doręczona w tym czasie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn leżących po stronie Sklepu lub Dostawcy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy, w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu.

3. W przypadku zaistnienia po stronie Sklepu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.

4. Paragon lub Faktura VAT dołączane są do każdej wysyłki.

6 Dostawa Zamówienia

1. Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej, paczkomatów lub transportu własnego Sprzedawcy.

2. Sprzedawca umożliwia odebranie zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym w godzinach pracy Salonu Groomerskiego WyczesanyZwierz pod adresem ul. Kobierzyńska 110, 30-382 Kraków.

3. Sprzedawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Kupującego.

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
Koszt dostawy doliczany jest do ceny towaru, w momencie potwierdzania zamówienia.

5. Kupujący ma prawo do weryfikacji kosztów wysyłki.

7 Prawo Odstąpienia od Umowy i Wyłącznie Prawa

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

2. Konsument może dokonać odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: salon@wyczesanyzwierz.pl lub adres: WyczesanyZwierz.PL Paulina Śmietana, ul. Kobierzyńska 110, 30-382 Kraków. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

3. Konsument powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przesłać towar do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do odbioru towaru od Konsumenta.

4. Konsument ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę towaru, wraz ceną dostawy towaru do Konsumenta (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

6. Sprzedawca jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu na dokonanie jego wysyłki.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku, gdy z towaru korzystano w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.

9. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku, a w szczególności w przypadkach:

 • W których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8 Reklamacja i Odpowiedzialność Sprzedawcy z Tytułu Rękojmi

1. Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Konsumentom dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Sklepie towary.

2. Konsument w ciągu roku (lub 7 dni w przypadku produktów spożywczych) od wykrycia niezgodności towaru  z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Sprzedawcy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad.

3. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony, albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

4. Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej sprzedawcy salon@wyczesanyzwierz.pl lub adres: WyczesanyZwierz.PL Paulina Śmietana, ul. Kobierzyńska 110, 30-382 Kraków. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

5. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

7. Konsument powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres Sprzedawcy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego towaru.

8. Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Konsumentem kosztów.

9. W przypadku usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia naprawionego lub wymienionego towaru do Konsumenta.

10. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Konsumenta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacją na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) czy Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporu. Brak oświadczenia Sprzedawcy oznacza, że wyraża on zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

9 Rozwiązywanie Sporów

1. W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.

2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będących Konsumentem Sprzedawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta.

4. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będącym osobą prawną, podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej zdolnym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub osobą fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Sklep w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub profesjonalną Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.